Nostos: Ascension, Apotheosis, Atonement (2022)

150 x 300 x 200 cm

silk, nylon rope, reactive dye, wood, glass

Photos by Christine Hansen
© 2024 Ann Edvartsen Hay